Thënie për udhëheqjen (3 thënie)

Asnjë njeri nuk e ka marrë nga natyra të drejtën t’i komandojë qeniet e tjera njerëzore.

Supozoj se me udhëheqje kuptoheshin muskujt; por sot ajo ka kuptimin të jesh bashkë me popullin.

Unë jam ndonjëherë dhelpër e ndonjëherë luan. E tërë fshehtësia e udhëheqjes është në të diturit kur të jesh njëri e kur tjetri.