Thënie për fenë

N.q.s. do të mund të arsyetoje dot me fetarët, s’do të kishte më fetarë…